BMW
JURIDISCH HELEMAALBMW
DISCLAIMER
Het gebruik van deze website Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruikersvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruikersvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. Algemeen Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden. Informatie en aansprakelijkheid Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert HelemaalBMW niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. HelemaalBMW aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van HelemaalBMW. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website vindt dat geheel voor eigen risico plaats. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. HelemaalBMW behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie of diensten te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden voor de inzending van videomateriaal, foto’s of content van HelemaalBMW. Gerelateerde websites HelemaalBMW staat niet garant voor de beschikbaarheid van de websites waarnaar op deze website wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Computerstoringen HelemaalBMW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen - maar niet beperkt tot- virussen e.d.) welke bij de gebruiker is ontstaan als gevolg van het bezoeken van de website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen. Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten Het auteursrecht op deze website berust bij HelemaalBMW. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door HelemaalBMW. U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciele exploitatie van deze informatie. Persoonlijke data HelemaalBMW verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij HelemaalBMW u uitdrukkelijk om toestemming heeft gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens is HelemaalBMW in staat de website verder te optimaliseren. Deze bepaling doet niets af aan alle wettelijke rechten die u als consument heeft ter zake van bestellingen en/of eventuele aankopen.